Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini

Inwestor: Gmina Trzebinia
Data rozpoczęcia: VIII.2012 r.
Data zakończenia: VI.2013 r.
Wartość zadania: 6.886.178,87 zł

Przebieg
realizacji

Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich, niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz budowę nowych i modernizację istniejących dróg na terenach Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini, w tym: ul. Hutniczą, Metalurgiczną, Przemysłową, Ochronkową, Korczaka oraz „boczną Słowackiego”. Budowie układu drogowego z jezdnią o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym: kanalizacją deszczową i sanitarną, oświetleniem ulicznym oraz kanałem teletechnicznym. Kontrakt realizowany w trybie „projektuj i buduj”.

  • Wykonawca wywiązał się z zadania z należytą starannością pod względem jakościowym. Firmę MK-BUD cechuje dobra jakość wykonywanych robót, wysoki poziom techniczny oraz dobrze wyszkolona kadra pracownicza.

    Urząd Miasta w Trzebinii Burmistrz